RingTime™
BENDROSIOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 2015-09-29

 

1.    OBJEKTAS
1.1.    Šios RingTime™ bendrosios sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato telekomunikacijų paslaugų, kurias paslaugų gavėjams teikia Uždaroji akcinė bendrovė „LT telekomunikacijos“, naudodama prekės ženklą RingTime™ (toliau – RingTime™ arba Teikėjas), teikimo bendrąją tvarką ir sąlygas bei pakeičia bet kokias paslaugų gavėjo bendrąsias sąlygas, jei su paslaugų gavėju raštu nėra susitarta kitaip.

2.    PASLAUGŲ TEIKIMO TEISINIS PAGRINDAS
2.1.    RingTime™ telekomunikacijų paslaugos teikiamos tik paslaugų gavėjui, su kuriuo sudaryta RingTime™ telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis (toliau – Klientas).
2.2.    Taisyklės ir jų pagrindu Teikėjo su Klientu sudaryta RingTime™ telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis, įskaitant visus jos priedus, pakeitimus ir papildymus (toliau – Sutartis), yra RingTime™ telekomunikacijų paslaugų teikimo teisinis pagrindas.
2.3.    Taisyklės nustato bendrąsias Sutarties sąlygas ir yra laikomos neatskiriama kiekvienos Sutarties dalimi.
2.4.    Sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais – po vieną Teikėjui ir Klientui, išskyrus Taisyklių 2.8 punkte nurodytą atvejį.
2.5.    Sutartį Teikėjo vardu pasirašo Teikėjas arba jo įgaliotas atstovas.
2.6.    Sutartį Kliento vardu pasirašo Klientas arba jo teisėtas atstovas, kuriam tokia teisė numatyta įgaliojime arba Kliento (juridinio asmens) steigimo dokumentuose.
2.7.    Prieš sudarydamas Sutartį su Klientu Teikėjas turi teisę pareikalauti iš Kliento pateikti Kliento identifikacinius duomenis, juos patvirtinančius dokumentus, taip pat papildomų duomenų ir juos patvirtinančių dokumentų, kiek tai susiję su Sutarties sudarymu ir tinkamu jos vykdymu. Jei Teikėjui kels abejonių Kliento finansinė padėtis bei gebėjimas įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Teikėjas turės teisę reikalauti teisės aktuose nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių ar atsisakyti sudaryti Sutartį.
2.8.    Tik Teikėjo aiškiai iš anksto nustatytais atvejais Sutartis taip pat gali būti sudaroma, keičiama ar papildoma konkliudentiniais veiksmais:
2.8.1.    konkliudentiniais veiksmais sudarytoms, pakeistoms ar papildytoms Sutartims prilyginamos visos Sutartys, kurios sudarytos, pakeistos ar papildytos nerašytine forma pagal viešą RingTime™ pasiūlymą teikti telekomunikacijų paslaugas;
2.8.2.    prieš sudarant Sutartį, ją keičiant ar pildant konkliudentiniais veiksmais, Teikėjas užtikrina galimybę Klientui susipažinti su Taisyklėmis bei kita aktualia informacija (mokėjimo planai, tarifai, užsakymo formos, papildomos sąlygos ir pan.) bei įsipareigoja informuoti, jog Paslaugų gavėjui atlikus tam tikrus sekančius veiksmus nuo tam tikro nurodyto termino bus sudaryta Sutartis arba ji bus pakeista ar papildyta.

3.    TEIKIAMOS PASLAUGOS
3.1.    Šių Taisyklių ir Sutarties pagrindu, Teikėjas per Kliento turimą interneto prieigą, taip pat naudodamas tarptautinio operatoriaus viešąjį ryšių tinklą, suteikia Klientui Sutartyje specifikuotas elektroninių ryšių (IP telefonijos) paslaugas (toliau – Paslaugos). Pagal Kliento užsakymą, Teikėjas taip pat suteikia pridėtinės vertės elektroninių ryšių paslaugas, kurių teikimas tiesiogiai susijęs su Paslaugomis ir kurios negali būti teikiamos atskirai nuo Paslaugų, arba kurių teikimas nebūtinas suteikiant Paslaugas (toliau – Papildomos paslaugos).
3.2.    Klientas, norėdamas užsakyti papildomas (Sutartyje nenurodytas) Paslaugas, sudaro su Teikėju atskiras sutartis arba papildomus susitarimus dėl tokių paslaugų teikimo. Tokių paslaugų teikimui taikomos Sutarties nuostatos, jeigu šalys raštu nesusitarė kitaip ir atitinkamos papildomos Paslaugos teikimo specialiosiose sąlygose, su kuriomis Klientas susipažįsta prieš užsakant atitinkamą Paslaugą, nenustatytos papildomos sąlygos.
3.3.    Paslaugos suteikia galimybę Klientui inicijuoti bei priimti skambučius iš (į) viešojo telefono ryšio tinklą, naudojant Teikėjo Klientui suteiktą virtualų telefono ryšio numerį. Klientui pasirinkus valstybę ir miestą, kurių sąrašas skelbiamas RingTime™ interneto svetainėje, adresu https://www.ringtime.global/lt, konkretus vietinis telefono ryšio numeris suteikiamas automatizuotos atrankos būdu iš Teikėjo telefono ryšio numerių sąrašo. Aktuali informacija apie konkrečiose valstybėse nustatytas vietinio telefono ryšio numerio priskyrimui taikomas sąlygas (atitinkamų duomenų, dokumentų pateikimo reikalavimus, etc.) pateikiama RingTime™ interneto svetainėje, adresu https://www.ringtime.global/lt.
3.4.    Visi Teikėjo telefono ryšio numeriai palaiko 10 (dešimt) tuo pačiu metu įeinančių skambučių kanalų, išskyrus vietinius telefono ryšio numerius Kinijos, Kolumbijos, Gvatemalos, Hong Kongo, Tailando ir Venesuelos valstybėse, kuriose palaikomi 2 (du) tuo pačiu metu įeinančių skambučių kanalai. Visi Teikėjo telefono ryšio numeriai palaiko neribotą kiekį tuo pačiu metu išeinančių skambučių kanalų.
3.5.    RingTime™ Paslaugas teikia pagal tarptautinių standartų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus kokybės bei kitus reikalavimus. Paslaugos Klientui teikiamos per Kliento turimą duomenų perdavimo prieigą. Klientas yra atsakingas ir užtikrina, kad duomenų perdavimo prieigos pralaidumas vienam balso pokalbiui visą parą būtų ne mažesnis kaip 100 kbps, užlaikymas ne didesnis negu 150 ms, o duomenų paketų praradimai neturi viršyti              3 procentų nuo viso kiekio piko valandomis. Teikėjo teikiamų Paslaugų kokybė priklauso nuo Kliento turimos duomenų perdavimo prieigos atitikimo šiame Taisyklių punkte nurodytiems techniniams parametrams.
3.6.    Klientas Paslaugomis naudosis per RingTime™ suteikiamą taikomąją programinę įrangą. RingTime™ programa yra suderinama su visomis fiksuotojo ir mobiliojo telefono ryšio sistemomis, SIP protokolą palaikančiais IP telefonais ir adapteriais. Naudojimosi RingTime™ programa (įskaitant RingTime™ mobiliąją aplikaciją) gidas pateikiamas RingTime™ interneto svetainėje, adresu https://www.ringtime.global/lt.
3.7.    Paslaugos suteikia galimybę Klientui, naudojantis RingTime™ programa, įeinantį skambutį paskirstyti Kliento pasirinktam vidinių naudotojų skaičiui, taip pat, priklausomai nuo atitinkamų programos konfigūracijų, naudotis kitomis programos funkcijomis.
3.8.    Paslaugos nesuteikia galimybės Klientui skambinti pagalbos telefono ryšio numeriais.
3.9.    Paslaugos Klientui pradedamos teikti per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Sutarties sudarymo dienos ar Paslaugų užsakymo dienos arba bet kokių kliūčių, atsiradusių ne dėl Teikėjo kaltės, pašalinimo momento, jeigu Sutartyje arba atitinkamų Paslaugų teikimo specialiose sąlygose nenustatyta kitaip.
3.10.    Informacija naudojimosi Paslaugomis klausimais pateikiama RingTime™ interneto svetainėje, adresu https://www.ringtime.global/lt.

4.    PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
4.1.    Klientas įsipareigoja atsiskaityti už pasirinktas Paslaugas ir Papildomas paslaugas šiose Taisyklėse ir (ar) Sutartyje nustatyta tvarka.
4.2.    Paslaugų ir Papildomų paslaugų kainą bei jų teikimo sąlygas nustato Teikėjas.
4.3.    Naujausią informaciją apie visų Paslaugų ir Papildomų paslaugų kainas Klientas gali sužinoti RingTime™ interneto svetainėje, adresu https://www.ringtime.global/lt, arba Klientų aptarnavimo telefono numeriu +370 700 448 99 ar elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
4.4.    Pagrindinių Kliento pasirinktų RingTime™ teikiamų Paslaugų įkainiai yra nustatomi Sutarties priede „Paslaugų specifikacija“. Paslaugos, kurių įkainiai nėra nustatyti Sutarties priede „Paslaugų specifikacija“, teikiamos Klientui pagal RingTime™ nustatytus atitinkamų Paslaugų įkainius, su sąlyga, kad atitinkamų Paslaugų teikimo metu šie įkainiai buvo viešai prieinami (RingTime™ interneto svetainėje, adresu https://www.ringtime.global/lt, Klientų aptarnavimo telefono numeriu +370 700 448 99 ar kitomis įprastomis informacijos pateikimo priemonėmis).
4.5.    Kliento Teikėjui mokėtina suma už per ataskaitinį laikotarpį suteiktas Paslaugas ir Papildomas paslaugas apskaičiuojama pagal jų suteikimo metu galiojusias Paslaugos ir Papildomų paslaugų kainas (tarifus).
4.6.    Tiek Sutartyje nustatyti, tiek viešai skelbiami Paslaugų teikimo įkainiai (tarifai) netaikomi padidinto tarifo telefono numeriais Kliento inicijuotiems skambučiams. Šių paslaugų pateikiamumą Teikėjas Klientui užtikrina tik esant atitinkamoms techninėms galimybėms, o atitinkamų paslaugų įkainiai Teikėjo nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į atitinkamo operatoriaus taikomus atitinkamos padidinto tarifo paslaugos įkainius. Klientas privalo prieš inicijuodamas skambutį padidinto tarifo numeriu Teikėjo klientų aptarnavimo numeriu sužinoti, ar tokią paslaugą Teikėjas teikia ir koks yra skambinimo atitinkamu padidinto tarifo numeriu įkainis. Teikėjas neatsako už Kliento patirtus nuostolius tuo atveju, jeigu Klientas nepasinaudojo galimybe iš anksto sužinoti skambinimo padidinto tarifo numeriu sąlygų.
4.7.    Ataskaitiniu laikotarpiu laikomas kalendorinis mėnuo, kuris prasideda kiekvieno mėnesio pirmą dieną (0 val. 00 min.) ir baigiasi atitinkamo mėnesio paskutinę dieną (24 val. 00 min.). Pirmasis Paslaugų teikimo ataskaitinis laikotarpis prasideda nuo Paslaugų teikimo Klientui pradžios momento, o paskutinis – Paslaugų teikimo pabaigos dieną.
4.8.    RingTime™ Paslaugų kainą sudaro:
4.8.1.    vienkartinis Paslaugų diegimo mokestis už vieną Teikėjo Klientui suteiktą telefono ryšio numerį;
4.8.2.    abonentinis Paslaugų teikimo mokestis už vieną Teikėjo Klientui suteiktą telefono ryšio numerį, kuris skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo pradžios už kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Jei ataskaitinis laikotarpis trumpesnis nei vienas kalendorinis mėnuo, abonentinis mokestis mažinamas proporcingai;
4.8.3.    abonentinis Paslaugų teikimo mokestis pagal Kliento pasirinktą vidinių naudotojų skaičių, kuris skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo pradžios už kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Jei ataskaitinis laikotarpis trumpesnis nei vienas kalendorinis mėnuo, abonentinis mokestis mažinamas proporcingai;
4.8.4.    mokestis už Teikėjo suteiktas balso skambučių Paslaugas per ataskaitinį laikotarpį.
4.9.    Į Paslaugų kainą neįskaitomi mokesčiai už suteiktas ar užsakytas Papildomas paslaugas.
4.10.    Kliento įsipareigojimai, susiję su vienkartiniu Paslaugų diegimo mokesčiu ir abonentiniais Paslaugų teikimo mokesčiais, privalomi Klientui ir tais atvejais, kai Klientas ne dėl Teikėjo kaltės faktiškai nesinaudoja jų teikiamomis galimybėmis.
4.11.    Pokalbių laikas Lietuvoje ir užsienio valstybėse skaičiuojamas sekundžių tikslumu. Mokestis už balso skambutį skaičiuojamas pagal prakalbėtas minutes vienos minutės tikslumu.
4.12.    Už suteiktas Paslaugas ir Papildomas paslaugas Klientas moka Teikėjui kas mėnesį pagal Teikėjo pateiktą sąskaitą. Jei Klientui teikiamos kelios Teikėjo Paslaugos, tai Teikėjas turi teisę savo nuožiūra išrašyti bendrą sąskaitą arba kelias atskiras sąskaitas už visas ar dalį suteiktų Paslaugų.
4.13.    Sąskaitą už per ataskaitinį laikotarpį suteiktas Paslaugas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kiekvieno einamojo kalendorinio mėnesio pabaigos Teikėjas išsiunčia Klientui elektroniniu būdu – Sutartyje nurodytu Kliento elektroninio pašto adresu arba RingTime™ programos nustatymuose nurodytu Kliento elektroninio pašto adresu, jei jis nesutampa su adresu, nurodytu Sutartyje.
4.14.    Mokestį už per praėjusį kalendorinį mėnesį Teikėjo suteiktas Paslaugas Klientas privalo sumokėti per 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo ataskaitinio (praėjusio) kalendorinio mėnesio pabaigos, jeigu Sąskaitoje nenurodytas kitas mokėjimo terminas.
4.15.    Sutartyje (jos prieduose) konkrečių Paslaugų atžvilgiu Klientui gali būti nustatytas išankstinio mokėjimo reikalavimas.
4.16.    Klientas, negavęs sąskaitos už per praėjusį ataskaitinį laikotarpį suteiktas Paslaugas ir Papildomas paslaugas, likus 15 (penkiolikai) dienų iki atsiskaitymo termino pabaigos, privalo atsiskaityti už Teikėjo suteiktas Paslaugas ir Papildomas paslaugas pagal informaciją, gautą Teikėjo pagalbos Klientams telefono numeriu +370 700 448 99.
4.17.    Įmoka už Paslaugas ir Papildomas paslaugas laikoma gauta nuo pinigų į Teikėjo sąskaitą įskaitymo momento arba kai Klientas pateikia Teikėjui priimtiną mokėjimą įrodantį dokumentą.
4.18.    Klientas, laiku nesumokėjęs už Paslaugas ir Papildomas paslaugas, moka Taisyklėse nustatyto dydžio netesybas (delspinigius).
4.19.    Jei iš Kliento gautų įmokų visam Kliento įsiskolinimui už Paslaugas ir Papildomas paslaugas padengti nepakanka, gautos įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
4.20.    Klientui, esant techninei galimybei, gali būti suteiktas teikiamų Paslaugų kredito limitas, kuris būtų taikomas bendrai visiems pagal Sutartį Klientui suteiktiems telefono numeriams bei jais vykdomiems balso skambučiams, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.
4.21.    Paslaugų kredito limitas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į Kliento naudojimosi Paslaugomis terminą, vartojimo ypatumus, prievolių vykdymą, duomenis apie mokumą ir kitus veiksnius. Klientas apie keičiamą Paslaugų kredito limitą informuojamas raštu pateikiamose sąskaitose, Klientų aptarnavimo telefonu arba kitais būdais.
4.22.    Už sąnaudomis pagrįstą Teikėjo vienašališkai nustatomą mokestį Klientas turi teisę gauti elektroniniu paštu detalią ataskaitą apie jam suteiktas Paslaugas (skambučių išklotinę), kur bus atskirai nurodyti, jeigu tai techniškai įmanoma, telefono numeriai, kuriais Klientas skambino, iš kurių Klientui skambinta, jei už tuos skambučius apmoka Klientas, bei informacija apie suteiktas papildomas paslaugas.
4.23.    Teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Paslaugų ir Papildomų paslaugų kainą (tarifus). Apie Paslaugų ir Papildomų paslaugų kainos (tarifų) pasikeitimą, kai toks pasikeitimas pablogina Kliento padėtį, Teikėjas, likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki pakeistų tarifų įsigaliojimo, praneša interneto svetainėje, adresu https://www.ringtime.global/lt. Jeigu Klientas raštu neinformuoja Teikėjo apie Sutarties nutraukimą nustatyta tvarka ir toliau faktiškai naudojasi teikiamomis Paslaugomis iki pakeistų tarifų įsigaliojimo momento, laikoma, kad Klientas su pakeistais tarifais sutiko ir juos priėmė. Paslaugos kainos (tarifo) padidinimu nėra laikomas Klientui išrašomos sąskaitos galutinės sumos padidėjimas, atsirandantis dėl įstatymais ar tarptautinės teisės aktais nustatytų mokesčių tarifų padidinimo.

5.    PASLAUGŲ TEIKIMO SUTRIKIMAI IR JŲ ŠALINIMO TVARKA
5.1.    Apie Paslaugų teikimo sutrikimus Klientas gali pranešti Teikėjui per RingTime™ interneto svetainę, adresu https://www.ringtime.global/lt, užpildydamas ir pateikdamas specialų pagalbos bilietą, arba telefono numeriu +370 700 448 99 ar elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
5.2.    Siunčiant pranešimą apie Paslaugų teikimo sutrikimus elektroniniu paštu, laikoma, kad atitinkamas pranešimas gautas Teikėjo tuomet, kai pranešėjas gauna patvirtinimą apie gautą pranešimą.
5.3.    Teikėjas šalina tik tuos Paslaugų teikimo sutrikimus, kurie susiję su Teikėjo įrangos gedimu. Teikėjas nėra atsakingas už Paslaugų teikimo sutrikimus, kurie atsirado kito teikėjo viešajame ryšių tinkle ir (arba) dėl kitų operatorių kaltės ir kurie nėra kontroliuojami Teikėjo.
5.4.    Teikėjas Paslaugų teikimo sutrikimus šalina Taisyklėse numatytais terminais, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai imperatyviai nenustato kitokių taikytinų terminų.
5.5.    Paslaugų teikimo sutrikimai, jei tai technologiškai įmanoma, šalinami ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo apie sutrikimus gavimo dienos.
5.6.    Paslaugų teikimo sutrikimu nėra laikomi trumpalaikiai Paslaugos sutrikimai, nulemti viešojo ryšių tinklo apkrovų. Klientas negali remtis Paslaugų sutrikimo faktu ir iš to kylančiomis pasekmėmis, jei jis apie Paslaugų teikimo sutrikimą nedelsdamas (ne vėliau kaip iki pašalinamas Paslaugos teikimo sutrikimas) nepraneša Teikėjui.

6.    TEIKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1.    Teikėjas įsipareigoja:
6.1.1.    teikti Paslaugas, atitinkančias tarptautinių standartų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus kokybės bei kitus reikalavimus ir imtis visų priemonių, kad Paslaugų teikimo sutrikimai, apie kuriuos Klientas tinkamai informavo Teikėją, būtų pašalinti Taisyklėse nustatyta tvarka;
6.1.2.    išnagrinėti raštu iš Kliento gaunamus prašymus ar skundus dėl jam teikiamų Paslaugų ir atsakyti Klientui raštu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo prašymo ar skundo gavimo dienos;
6.1.3.    tais atvejais, kai Klientui Paslaugų teikimas buvo apribotas ir to apribojimo priežastys buvo pašalintos bei Teikėjas gavo informaciją apie nurodytų priežasčių pašalinimą ir ja įsitikino, per 1 (vieną) darbo dieną atnaujinti apribotų Paslaugų teikimą;
6.1.4.    teikiant Paslaugas laikytis Sutarties, Taisyklių, Paslaugų užsakymuose nustatytų reikalavimų bei Paslaugų teikimo veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimų.
6.2.    Teikėjas turi teisę:
6.2.1.    į sąskaitą už Paslaugas įtraukti kitus Kliento mokėjimus už paslaugas ar prekes, kurios Klientui teikiamos pagal bet kokius kitus susitarimus tarp Teikėjo ir Kliento;
6.2.2.    Sutartyje nustatyti teikiamų Paslaugų kredito limitą, į kurį įskaičiuojami ir kurio neviršijant (įskaitant ir įsiskolinimus už ankstesnius laikotarpius) be išankstinio apmokėjimo Klientui teikiamos Paslaugos. Nustatęs kredito limitą Tiekėjas sudaro galimybę nemokamai sužinoti Paslaugų kredito limito likutį ir baigiantis šiam limitui iš anksto įspėti Klientą;
6.2.3.    jeigu išaiškėja Kliento įsiskolinimo faktų, Teikėjas įgyja teisę vienašališkai sumažinti ar nustatyti teikiamų Paslaugų kredito limitą, jei jis nebuvo nustatytas, arba reikalauti iki nurodyto termino sumokėti avansinį mokėjimą. Apie nustatomas naujas sąlygas Klientas informuojamas rašytiniu pranešimu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki naujų sąlygų nustatymo. Jeigu per 5 (penkias) darbo dienas nuo įpareigojimo sumokėti avansinį mokėjimą nustatymo dienos Klientas šio įsipareigojimo neįvykdo, Paslaugų teikimas jam sustabdomas nutraukiant visas Teikėjo Paslaugas, o Teikėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Klientą apie nutraukimą prieš 5 (penkias) darbo dienas;
6.2.4.    pareikalauti iš Kliento išankstinio užmokesčio už Paslaugas Taisyklėse ir (ar) Sutartyje ar nustatytais atvejais, taip pat, jei Klientas yra įsiskolinęs Teikėjui už suteiktas Paslaugas, viršija Sutartyje nustatytą kredito limitą arba yra įsiskolinęs tretiesiems asmenims;
6.2.5.    apriboti Paslaugų teikimą Taisyklėse ir (ar) Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;
6.2.6.    tvarkyti Kliento duomenis bei su Paslaugų teikimu susijusius duomenis Paslaugų bei atsiskaitymų už suteiktas Paslaugas apskaitos, asmens mokumo įvertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais, taip pat teikti šiuos duomenis tretiesiems asmenims teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
6.2.7.    pradėti teikti Paslaugas Klientui vėliau nei per Taisyklėse ir (ar) Sutartyje nustatytą terminą, jei Klientas pateikė (nurodė) neteisingus duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant, pareiškimus ir garantijas) arba iš viso jų nepateikė.
6.2.8.    keisti Kliento telefono ryšio numerį tik Kliento prašymu arba tuo atveju, kai keičiamas Nacionalinis telefono ryšio numeracijos planas, apie tai raštu pranešęs Klientui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki planuojamo atlikti Kliento telefono ryšio numerio pakeitimo;
6.2.9.    Klientui nevykdant mokėjimo įsipareigojimų, Teikėjas turi teisę perduoti informaciją apie Klientą ir informaciją, susijusią su debitoriniu įsiskolinimu, teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti asmens mokumą ir valdyti įsiskolinimą, duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais, skolų išieškojimo įmonėms skolų išieškojimo tikslais, kiek tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams;
6.2.10.    nukrypti nuo Taisyklių ar Sutarties sąlygų, jeigu pagal konkrečias aplinkybes tai būtina dėl Kliento interesų ar užsakymui įvykdyti ir jeigu Teikėjas negalėjo iš anksto Kliento atsiklausti.
6.3.    Teikėjas turi kitas Taisyklėse, Sutartyje ar teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

7.    KLIENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1.    Klientas įsipareigoja:
7.1.1.    atsiskaityti už Teikėjo suteiktas Paslaugas, Papildomas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka;
7.1.2.    Teikėjo įrangą ir (ar) galinius įrenginius, kurie yra Teikėjo nuosavybė, naudoti tik Paslaugų gavimui;
7.1.3.    be išankstinio rašytinio Teikėjo sutikimo neperleisti savo pareigų pagal Sutartį, Paslaugų ir (arba) su jomis susijusios Teikėjo įrangos tretiesiems asmenims;
7.1.4.    naudodamasis Paslaugomis laikytis nustatytų saugumo reikalavimų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų, vykdyti teisėtus Teikėjo reikalavimus, būtinus tinkamam Paslaugų teikimui užtikrinti;
7.1.5.    apie savo duomenų, nurodytų Sutartyje, pasikeitimą informuoti Teikėją raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pakeitimų atsiradimo dienos;
7.1.6.    laikytis Sutarties, Taisyklių, Paslaugų užsakymuose nustatytų reikalavimų bei Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių ryšių sritį bei tinklų apsaugą, reikalavimų;
7.1.7.    saugoti ir tretiesiems asmenims neperduoti jam suteikto slaptažodžio (jei toks buvo suteiktas), skirto Paslaugų užsakymui ir naudojimuisi jomis.
7.2.    Klientas turi teisę:
7.2.1.    su Teikėju sudaryti neterminuotą Sutartį dėl Paslaugų teikimo;
7.2.2.    sumokėti už Paslaugas iš anksto;
7.2.3.    keisti Teikėjo suteiktą telefono ryšio numerį į kitą Teikėjo telefono ryšio numerių sąrašo numerį. Tuo atveju, Klientas pateikia Teikėjui prašymą raštu ir Teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų Kliento prašymą patenkina arba pateikia motyvuotą atsisakymą. Už vieno telefono ryšio numerio keitimą Klientui nustatomas mokestis, lygus vieno mėnesio abonentiniam Paslaugų teikimo mokesčiui už atitinkamą Teikėjo Klientui suteiktą telefono ryšio numerį;
7.2.4.    pasirašydamas Sutartį nesutikti, kad jo duomenys būtų 10 (dešimt) metų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar atitinkamą sutikimą visiškai ar iš dalies atšaukti, pranešdamas apie tai Teikėjui raštu.
7.3.    Klientas turi kitas Taisyklėse, Sutartyje ar teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

8.    PASLAUGŲ TEIKIMO APRIBOJIMO IR SUSTABDYMO SĄLYGOS
8.1.    Teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai apriboti Paslaugų teikimą Klientui, kai:
8.1.1.    suteiktų Paslaugų vertė viršija Kliento įmokėtą sumą (tais atvejais, kai už Paslaugas nustatomas išankstinis apmokėjimas);
8.1.2.    Klientas yra įsiskolinęs Teikėjui pagal sutartis su Teikėju;
8.1.3.    Klientas išnaudoja Paslaugų kredito limitą (tais atvejais, kai kredito limitas nustatytas);
8.1.4.    Klientas pateikė neteisingus duomenis arba jų nepateikė;
8.1.5.    Klientas nevykdo pagrįstų Teikėjo nurodymų, būtinų Paslaugų teikimo teisėtumui ir saugumui užtikrinti;
8.1.6.    Klientas naudojasi Paslaugomis, pažeisdamas Sutarties ir (ar) Taisyklių reikalavimus;
8.1.7.    Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai numato Teikėjo teisę laikinai be atskiro perspėjimo apriboti Paslaugų teikimą kitais nei šioje Taisyklių dalyje nustatytais pagrindais.
8.2.    Apribojus Paslaugų teikimą, Klientui, jei tai technologiškai įmanoma, sudaroma galimybė skambinti nemokamais telefono ryšio numeriais ir priimti nemokamus skambučius, išskyrus Taisyklių 8.3 ir 8.5 punktuose numatytus atvejus.
8.3.    Paslaugos negali būti naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižikiško, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, masinei piktybiškai informacijai ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti kitų asmenų teises ar teisėtus interesus. Jei Paslaugos naudojamos šiame Taisyklių punkte nurodytai veiklai arba tokiais Kliento veiksmais Teikėjui daroma materialinė žala, Teikėjas turi teisę nedelsdamas, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti arba visiškai nutraukti Paslaugų teikimą ir nedelsdamas apie tai raštu informuoti Klientą.
8.4.    Teikėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą tais atvejais, kai Klientas pažeidžia ar nevykdo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir nepašalina pažeidimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo Klientui dienos.
8.5.    Teikėjas, be atskiro raštiško įspėjimo, turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Klientui, kai:
8.5.1.    Klientas Paslaugų gavimui naudoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų neatitinkančią telekomunikacijų įrangą;
8.5.2.    Kliento veiksmai sukelia pavojų Teikėjo naudojamam ryšio tinklui ar riboja kitų ryšio paslaugų gavėjų galimybę pasinaudoti Teikėjo teikiamomis Paslaugomis;
8.5.3.    Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai numato Teikėjo teisę sustabdyti Paslaugų teikimą be atskiro įspėjimo kitais nei šioje Taisyklių dalyje nustatytais pagrindais.
8.6.    Teikėjas, apribojęs ar sustabdęs Paslaugų teikimą, jei prieš tai Klientas nebuvo informuotas, privalo nedelsdamas raštu informuoti Klientą apie Paslaugų teikimo apribojimą ar sustabdymą ir to priežastis.
8.7.    Klientui apribojus ar sustabdžius Paslaugų teikimą dėl Kliento veiksmų ar neveikimo, Klientas neatleidžiamas nuo pareigos sumokėti Paslaugų kainą, įskaitant Sutartyje nustatytus abonentinius Paslaugų teikimo mokesčius.
8.8.    Jei Teikėjas apriboja, sustabdo ar nutraukia Paslaugų teikimą šiame skirsnyje nustatytais pagrindais, Paslaugų teikimas neatnaujinamas tol, kol nebus pašalintos tokio apribojimo priežastys. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Klientas privalo Teikėjui sumokėti Paslaugų atnaujinimo mokestį, jeigu toks nustatytas. Klientui pašalinus pažeidimą, Paslaugų teikimas atnaujinamas per 1 (vieną) darbo dieną, kai Teikėjas įsitikina, kad pažeidimas pašalintas.
8.9.    Šios Taisyklių dalies nuostatos taikomos ir Papildomų paslaugų atžvilgiu, išskyrus Taisyklių 8.2 punktą.

9.    ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
9.1.    Klientas, laiku neatsiskaitęs už suteiktas Paslaugas, už kiekvieną uždelstą dieną moka Teikėjui 0,04 (keturių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos. Uždelsimu sumokėti nelaikoma situacija, kai Klientas pagrįstai neapmoka sąskaitos ginčijamoje dalyje, kai Taisyklių nustatyta tvarka tarp šalių inicijuotas ginčas dėl pateiktų apmokėjimui sąskaitų pagrįstumo. Bet kokiu atveju, Klientas privalo laiku sumokėti už suteiktas Paslaugas, dėl kurių nėra ginčo.
9.2.    Klientas yra atsakingas ir įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Kliento turima duomenų prieiga, per kurią Teikėjas Klientui teikia Paslaugas, atitiktų Taisyklėse nurodytus techninius parametrus, būtinus Paslaugų teikimui ir jų tinkamai kokybei. Šio įsipareigojimo nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Teikėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį.
9.3.    Teikėjas neatsako už Paslaugų teikimo sutrikimus, atsiradusius dėl ryšio sutrikimų duomenų perdavimo (interneto) tinkle ne Teikėjo tinkle. Taip pat Teikėjas neatsako už Paslaugų teikimo sutrikimus, apribojimus, sustabdymus ar nutraukimus, jei jie atsirado dėl Kliento ar trečiųjų asmenų kaltės ar jų naudojamos įrangos.
9.4.    Teikėjas kompensuoja abonentinius Paslaugų teikimo mokesčius už laikotarpį, kai Klientas negalėjo naudotis Paslaugomis dėl Teikėjo kaltės (įskaitant, bet neapsiribojant, ir tuos atvejus, kai Paslaugų kokybė dėl Teikėjo kaltės neatitinka kokybės rodiklių, kuriuos įsipareigojo užtikrinti Teikėjas, taip pat, kai Teikėjas vėluoja pašalinti Paslaugų teikimo sutrikimus per nustatytus terminus). Kompensacijos suma išskaičiuojama iš einamojo ar kito mėnesio sąskaitos Klientui.
9.5.    Laikotarpis nuo faktinio Paslaugų teikimo sutrikimo iki Kliento pranešimo apie Paslaugų teikimo sutrikimą nėra laikomas Paslaugų teikimo sutrikimu ir už tai Teikėjui netaikoma jokia atsakomybė.
9.6.    Teikėjas neatsako už atvejus, kai Klientas negalėjo naudotis Paslaugomis ir (arba) Klientui padarytą žalą, jeigu tai įvyko ne dėl Teikėjo kaltės. Taip pat Teikėjas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Kliento atžvilgiu taiko tretieji asmenys.
9.7.    Teikėjas neatsako už įsilaužimus į Kliento ir (ar) trečiųjų asmenų tinklus, kompiuterių virusų, masinių laiškų ir kitokios žalingos kompiuterių informacijos padarytą žalą Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims.
9.8.    Naudodamasis Paslaugomis, Klientas visiškai atsako už savo ir trečiųjų asmenų, kurie naudojosi Klientui teikiamomis Paslaugomis, veiksmus.
9.9.    Nei Klientas, nei Teikėjas neatsako už netiesioginių kitos šalies patirtų nuostolių (įskaitant pelno negavimą, trečiųjų šalių taikytas netesybas ir pan.) atlyginimą.
9.10.    Jei Klientas yra juridinis asmuo, šalys neatsako už nuostolius, kurie kitai šaliai atsirado ne dėl šalies kaltės.
9.11.    Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure), apibrėžiamos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, aplinkybių, kurių Sutarties sudarymo momentu šalys negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
9.12.    Šalis, kuri negali įvykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 2 (du) mėnesius, Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešdamas prieš 5 (penkias) darbo dienas.
9.13.    Netesybų sumokėjimas pagal Sutartį neatleidžia Sutarties šalių nuo įsipareigojimų įvykdymo.

10.    PASLAUGŲ TEIKIMO NUTRAUKIMAS
10.1.    Sutartis bet kada gali būti nutraukta šalių susitarimu.
10.2.    Sutartis gali būti nutraukiama dalies arba visų Klientui teikiamų Paslaugų ir (arba) visų arba dalies Sutartimi suteiktų telefono ryšio numerių apimtyje. Sutarties nutraukimas dėl Paslaugų teikimo vienu ar keliais Klientui suteiktais telefono ryšio numeriais nedaro įtakos Sutarties galiojimui ir Paslaugų teikimui likusiais Klientui skirtais telefono ryšio numeriais.
10.3.    Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki rašte nurodytos Sutarties nutraukimo dienos.
10.4.    Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs apie tai Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu:
10.4.1.    Klientas nedelsdamas, bet ne ilgiau nei per 10 (dešimt) darbo dienų, nepašalina pažeidimo, kurio pagrindu jam buvo sustabdytas Paslaugų teikimas;
10.4.2.    Klientas pakartotinai per vienerius metus padaro tą patį Sutarties pažeidimą;
10.4.3.    Teikėjas gauna oficialią informaciją apie Kliento (juridinio asmens) nemokumą, likvidavimą arba bankroto bylos iškėlimą;
10.4.4.    Klientas padaro bet kurį kitą esminį Sutarties pažeidimą.
10.5.    Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs apie tai Teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu:
10.5.1.    Teikėjas nevykdo esminių Sutarties sąlygų ir nepašalina pažeidimo per 30 (trisdešimties) dienų terminą nuo Kliento raštiškos pretenzijos apie Sutarties pažeidimą gavimo;
10.5.2.    Teikėjas vienašališkai padidina atitinkamų Paslaugų teikimo tarifus (šiuo pagrindu Sutartis gali būti nutraukiama tik dėl Paslaugų, kurių teikimo įkainius Teikėjas vienašališkai padidino; dėl visų kitų Paslaugų Sutartis lieka galioti).
10.6.    Klientas ir Teikėjas teisę nutraukti Sutartį turi ir kitais Taisyklėse, Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, ne vėliau kaip prieš Taisyklių, Sutarties ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą terminą, bet ne trumpesnį nei 5 (penkios) darbo dienos, apie tai pranešus Teikėjui.
10.7.    Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties šalių nuo įvykdymo pareigų, atsiradusių pagal Sutartį, bet laiku neįvykdytų. Sutarties nutraukimas, be kita ko, nenutraukia ir nesustabdo netesybų už neapmokėtas Paslaugas skaičiavimo ir neatleidžia šalies nuo pareigos sumokėti šias netesybas, išskyrus, jeigu Sutartyje numatyta kitaip.

11.    GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
11.1.    Visi Teikėjo ir Kliento tarpusavio ginčai sprendžiami tarpusavio derybų būdu, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.2.    Kai Klientas ginčija Teikėjo pateiktas sąskaitas ir (ar) turi pretenzijų dėl suteiktų Paslaugų sutrikimų, Klientas apie tai turi informuoti raštu, pateikdamas Teikėjui pagrįstą pretenziją:
11.2.1.    pretenzijos dėl sąskaitų turi būti pateiktos ne vėliau, negu baigiasi terminas apmokėti atitinkamą sąskaitą, jeigu teisės aktai imperatyviai nenurodo kitaip. Jeigu pretenzija pateikta pasibaigus terminui apmokėti atitinkamą sąskaitą, Klientas privalo sąskaitą apmokėti.
11.2.2.    Teikėjas, apsvarstęs pretenziją, priima sprendimą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo, jeigu teisės aktai nenustato kitokio imperatyvaus termino.
11.2.3.    Jeigu pretenzija yra patenkinama, permokėta suma įskaitoma kaip išankstinis mokėjimas už teikiamas Paslaugas.

12.    NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA
12.1.    Visos nuosavybės teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, susijusios su RingTime™ įranga, programomis bei bet kokia su jomis susijusi techninė dokumentacija, kuri Teikėjo pateikiama Klientui Sutarties vykdymo metu, lieka Teikėjo arba jo licenciarų nuosavybė.
12.2.    Paslaugoms teikti reikalinga Klientui perduota RingTime™ įranga, programos bei bet kokie su ja susiję techniniai dokumentai gali būti Kliento naudojami tik tiek, kiek tai susiję su naudojimusi užsakytomis Paslaugomis ir be Teikėjo rašytinio sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, kopijuojami, keičiami ar naudojami kitiems tikslams nei Teikėjo paslaugų gavimui.

13.    NUMERIO PERKELIAMUMO PASLAUGA
13.1.1.    Numerio perkeliamumo paslauga leidžia Klientui pakeisti viešojo telefono ryšio paslaugų teikėją, t. y. naudotis Teikėjo paslaugomis, išsaugant turėtą telefono numerį, arba pakeisti viešojo telefono ryšio paslaugų teikimo vietą ir (ar) būdą, išsaugant turimą telefono numerį.
13.1.2.    Paslauga naudotis Klientas gali:
13.1.2.1.    norėdamas pakeisti viešojo telefono ryšio paslaugų teikėją;
13.1.2.2.    norėdamas pakeisti viešojo telefono ryšio paslaugų teikimo vietą;
13.1.2.3.    norėdamas pakeisti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo būdą iš viešojo komutuojamo telefono ryšio tinklo (PSTN) į skaitmeninį visuminių paslaugų tinklą (ISDN) ir atvirkščiai, iš viešojo komutuojamo telefono ryšio tinklo (PSTN) į IP telefonijos tinklą;
13.1.2.4.    kitais teisės aktuose numatytais atvejais.
13.1.3.    Numerio perkeliamumo paslauga užsakoma užpildžius prašymą ir kitus reikalingus dokumentus bei pasirašius Sutartį.
13.1.4.    Paslauga Klientui įdiegiama, jeigu tai techniškai įmanoma ir nereikalauja neproporcingų investicijų bei Klientas pateikė visus teisingus duomenis ir sutikimu, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo atitinkamo Kliento prašymo perkelti telefono numerį gavimo dienos, jeigu teisės aktai nenumato trumpesnio termino. Perkeliant numerį viešojo telefono ryšio paslaugos teikimas Klientui nutraukiamas ne ilgesniam nei 24 valandų terminui, išskyrus, kai šalys susitaria kitaip ar teisės aktuose numatytas trumpesnis terminas.
13.1.5.    Dėl Kliento kaltės nepavykus įvykdyti numerio perkeliamumo paslaugos, Klientas privalo atlyginti Teikėjo patirtus nuostolius.
13.1.6.    Teikėjas užtikrina galimybę naudotis numerio perkeliamumo paslauga Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 (Žin., 2005, Nr. 147-5386) nurodytų viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų numerių, viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų numerių ar paslaugų numerių, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos paskirtų viešųjų ryšių tinklų arba viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjui, atžvilgiu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Informacija apie galimybę naudotis numerio perkeliamumo paslauga dėl užsienio valstybių telefono numerių perkėlimo ir tokios paslaugos teikimo sąlygas bei apribojimus pateikiama RingTime™ interneto svetainėje, adresu https://www.ringtime.global/lt.

14.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.1.    Teikėjas turi teisę pagal agento sutartį pavesti tretiesiems asmenims savo vardu sudaryti Sutartis su klientais. Klientas turi teisę kreiptis į Teikėjo agentą visais klausimais, susijusiais su Sutarties vykdymu.
14.2.    Teikėjas turi teisę tvirtinti Paslaugų naudojimo instrukciją, Kliento gidus ar kitokius informacinius dokumentus, susijusius su Paslaugų naudojimosi tvarka ir jų suteikiamomis papildomomis galimybėmis, kurie nėra Sutarties objektas ir gali būti Teikėjo vienašališkai keičiami ar pildomi.
14.3.    Visi vienos Sutarties šalies pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai šaliai(-ims), jeigu jie perduoti šaliai(-ims) ar jų atstovams pasirašytinai, išsiunčiami registruotu paštu ir/ar faksu ir/ar elektroniniu paštu (išskyrus pretenzijas ir pranešimus ar įspėjimus apie Sutarties nutraukimą) Sutartyje nurodomais kontaktiniais adresais.
14.4.    Duomenų ir informacijos apsaugą Teikėjas ir Klientas užtikrina teisės aktų nustatyta tvarka.
14.5.    Teikėjas turi teisę fiksuoti ir laikinai saugoti Kliento pokalbius, nepažeisdamas konfidencialumo principo, kiek tai yra technologiškai neatsiejama nuo tinkamo Paslaugų Klientui teikimo ir nepažeidžia imperatyvių norminių teisės aktų nuostatų. Klientas prisiima visišką atsakomybę už tinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų, įskaitant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, reikalavimų laikymąsi.
14.6.    Klientai apie Paslaugas bei kitais klausimais konsultuojami Teikėjo klientų aptarnavimo telefonu +370 700 448 99 ar elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
14.7.    Taisyklės skelbiamos RingTime™ interneto svetainėje, adresu https://www.ringtime.global/lt.
14.8.    Teikėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, tačiau pakeistos Taisyklės yra taikomos tik Sutartims, sudarytoms po naujų Taisyklių patvirtinimo, jeigu tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams.
14.9.    Jei kuri nors Taisyklių nuostata Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, kitos Taisyklių nuostatos toliau galios ir bus taikomos.
14.10.    Jei Sutartis nustato palankesnes Klientui Paslaugų teikimo sąlygas, nei nustatytos šiose Taisyklėse, taikomos atitinkamos Sutarties nuostatos.

Grįžti